Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych gr. A i B

Zarządzenie Nr 5/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie

z dnia 03 lutego 2022 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w oddziale  przedszkolnym gr. A i B

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

 • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie stacjonarnej w oddziale przedszkolnym (Grupa A i B) przy Szkole Podstawowej w Tarnawie w okresie od 03 do 08 lutego 2022 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z otrzymaniem informacji od PPIS w Bochni o potwierdzonym przypadku COVID-19 u dziecka zapisanego do oddziału przedszkolnego (gr. B).

 • 2.
 1. Zawieszenie, o którym mowa w § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Szkoły.
 2. W okresie wskazanym w § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane przez Oddziały Przedszkolne w formie zdalnej, tj. kształcenia na odległość.
 • 3.
 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.
 2. Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu wśród pracowników szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły przy użyciu środków komunikacji internetowej.
 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie

zarządzenie skan 5 2021 2022 zawieszenie zajęć w OP